Simbolika retrogradnog kretanja planeta

Merkur, Venera i Mars su lične planete i deluju na tri nivoa:

Merkur predstavlja svesni nivo, naš način razmišljanja, govor, zaključivanje, logiku. Venera predstavlja podsvesni nivo, naše emocije, način na koji doživljavamo odnose i okolnosti. Mars predstavlja nesvesni i telesni, instinktivni nivo.

Retrogradni hod opisuje prividno kretanje planeta unazad, u smeru suprotnom od prirodne orbite. Simbolika retrogradnog kretanja je kontakt osobe sa samom sobom, sa svojim unutrašnjim bićem i opisuje subjektivno sagledavanje. Retrogradno kretanje omogućuje osobi da u skladu sa simbolikom planete koja se kreće retrogradno jasnije sagleda sebe u odnosu na svoje težnje, da preispita ispravnost svojih planova i metoda i da ispravi pogreške koje je načinila na putu ka ostvarenju svojih ciljeva u aktuelnom vremenskom periodu. Ono što se dešava neposredno pre prelaska planete u retrogradni hod je da se osoba preoptereti simbolikom koju opisuje planeta. Na primer, preopterećenost informacijama i planovima kada se radi o Merkuru ili preterana očekivanja u odnosima sa drugim osobama, kada se radi o Veneri i preterana potreba za akcijom kada je reč o Marsu.  Zbog toga je retrogradnost planete pogodan period da se čovek oslobodi svega suvišnog u simbolici date planete, jer će ga u protivnom sve to suvišno ometati i usporavati u svakodnevnim aktivnostima. To je ono što se i dešava ako čovek ne postupa po pravilima prirode u periodu retrogradnog hoda neke od planeta. U slučaju da se ne oslobodi suvišnog tereta i ne uvidi svoje greške na vreme, čovek nastavlja sve više da greši, postaje ubrzan i ishitren u načinu na koji obavlja određene funkcije, a preopterećenost takve vrste ga iscrpljuje. Većina ljudi ne razume svrhu retrogradnog kretanja planeta i ne postupa po prirodnim zakonitostima na koje im ukazuje ova simbolika, već su samo svesni nepoželjnih efekata koji im se događaju u ovim periodima. Svima je poznato kako se u periodu retrogradnog Merkura dešavaju smetnje u komunikaciji i saobraćaju, kako u periodu retrogradne Venere dolazi do problema u odnosima i emotivnim vezama, kako u periodu retrogradnog Marsa dolazi do teškoća u ostvarivanju važnih akcija i pojačavanja tenzija i frustracija koje mogu dovesti do uvećanja agresivnog ponašanja kod ljudi. Ono što ne primećuju je da svi problemi na koje nailaze u ovim periodima nastaju zbog njihove preopterećenosti onim za šta nemaju dovoljno resursa i mogućnosti da obave u potrebnom vremenskom roku. Pri tome gube iz vida prioritetne stvari. Preopterećenost na kraju dovodi do ozbiljnih problema u čovekovom svakodnevnom funkcionisanju, u vidu zdravstvenih tegoba, raskida emotive veze, neuspeha u ostvarivanju važnih životnih ciljeva i slično. Zbog toga je neophodno retrogradne periode ličnih planeta – Merkura, Venere i Marsa, iskoristiti za pročišćenje.

slika1

Venera u retrogranom hodu ukazuje na potrebu da se dođe u dodir sa emotivnim iskustvima iz prošlosti kako bi se pročistilo sve ono što je moglo da optereti bliske odnose, emotivne veze i brakove. Kako je Venera povezana sa podsvesnim, to je moguće samo kroz povezivanje sa emocijama, sa onim što svaki pojedinac oseća duboko unutar sebe. Kada se radi o simbolici Venere, nju nije dovoljno intelektualno razumeti, nego je neophodno osetiti emocionalna strujanja i previranja koja nastaju unutar pojedinca kada radi na prepoznavanju njene simbolike. Period retrogradne Venere ukazuje na potrebu za otpuštanjem svega što opterećuje međuljudske odnose, a što je pravilo smetnje u prošlosti. Uslov za sve ovo je u čistim i uravnoteženim odnosima na osnovnom nivou, što podrazumeva skladno funkcionisanje osnovne međuljudske zajednice, tj. partnerskog odnosa, što je u simbolici Venere, kako bi u daljem koraku mogla da se izgrađuje skladnija saradnja unutar širih grupa ljudi. Saradnja podrazumeva jasne ideje i planove, otvorenu i iskrenu komunikaciju, a to je u simbolici Merkura. Isto tako, potrebno je preusmeriti i pravac akcija, što je u simbolici Marsa, a zatim prionuti na rad kako bi se planirani ciljevi, uz dobre međuljudske odnose i saradnju mogli ostvariti.

slik2

U proteklom periodu je pokrenuto mnogo akcija širom sveta koje imaju za cilj poboljšanje sveopšteg stanja u društvu, ali se opet u mnoštvu tih akcija gube iz vida one prioritetne. Ovo se posebno može primetiti za vreme Merkurovog retrogradnog hoda, kada dolazi do trošenja vremena i resursa na neuspele dogovore i česte pokušaja ispravljanja promašaja i nesporazuma u društvenim planovima. Kada je Mars u retrogradnom hodu, tada se konkretno sprovođenje društvenih promena u praksi pokazuje kao vrlo teško i ljudi koji učestvuju u svemu tome nemaju dovoljno strpljenja da slede neophodne procese koji vode istinskim promenama. Kada je Venera retrogradna, na individualnom nivou pojedinac oseća pojačanu potrebu da se nadmeće sa bračnim partnerom, kao i drugim bliskim osobama u ličnoj angažovanosti i produktivnosti, sa težnjom da svojim angažovanjem doprinese maksimalno promenama i napretku, kako u okviru bliskog odnosa ili emotivne veze, tako i u okviru nečeg mnogo šireg, kao što je društvo ili cela nacija. Pri tome je u emotivnom pogledu u umanjenoj meri istinski povezan sa bliskim osobama i većinom je osetljiv na sopstvena emotivna previranja. To sve zajedno dovodi do jačanja međuljudske tenzije. Retrogradno kretanje ličnih planeta treba iskoristiti za smirivanje unutrašnjih tenzija i impulsa koji u pojedincu stvaraju naglašenu potrebu za takmičenjem sa drugima i za angažovanjem u što većem obimu raznih akcija u društvu. To je moguće učiniti samo odustajanjem od ulaganja preteranih napora u spoljašnje akcije, osim onih neophodnih za svakodnevno funkcionisanje, i okretanju ka unutrašnjim akcijama. Te unutrašnje akcije podrazumevaju povezivanje pojedinca sa sopstvenim telom i obraćanje pažnje na impulse koje oseća u samom telu.

Mars je povezan sa nesvesnim i instinktivnim, zbog čega je neophodno da čovek osluškuje svoje telesne impulse kako bi mogao da spozna gde su i koji tokovi energije u njemu samom blokirani zbog preopterećenosti. Energetske blokade je moguće otkriti i prepoznati kroz prekomernu tenziju u pojedinim grupama mišića. Opuštanjem tih mišića na telu, dolazi do rasterećenja tenzije i omogućavanju energiji da uspostavi svoj prirodni tok kroz telo, što celokupan čovekov organizam dovodi u stanje ravnoteže. Nakon uspostavljanja fizičke, energetske i mišićne ravnoteže, automatski se uspostavlja i psihološka ravnoteža, koja je u simbolici Merkura. Telo i psiha su neposredno povezani i promene na telesnom nivou prouzrokuju promene na psihološkom nivou, a sve to zajedno dovodi i do uravnotežavanja na emocionalnom nivou, koji je u simbolici Venere. Na ovaj način, kroz okretanje sebi u skladu sa prirodnim pravilima koje diktira retrogradno kretanje planeta, svaki pojedinac je u mogućnosti da povrati celokupnu svoju ravnotežu, na sva tri nivoa – telesnom, emocionalnom i mentalnom. Samo tako su moguće sigurne i trajne promene koje vode napretku. Sve to se dešava u simbolici retrogradnog kretanja ličnih planeta – Merkura, Venere i Marsa.

slika3
Najvažniji trenutak retrogradnog kretanja ličnih planeta je u njihovom susretu sa Suncem. Kako su Merkur i Venera unutrašnje planete, kada su retrogradne, obe prave konjunkciju sa Suncem, dok Mars koji je spoljašnja planeta, u svom retrogradnom hodu pravi opoziciju sa Suncem. Tako se u horoskopu aktiviraju tri ključna stepena koja simbolizuju ono što čovek treba da primeni kako bi postigao unutrašnje pročišćenje i kako bi nakon toga, koristeći polje energije na koje ga Univerzum povezuje, mogao da ostvari kako sopstvene prirotietne ciljeve, tako i da doprinese ostvarivanju kolektivnih ciljeva. Obratite pažnju u kojim kućama natalnog horoskopa vam se nalaze ove tačke i da li se na nekoj od njih nalazi i neka natalna planeta, jer će vam to ukazati u kojim oblastima života je neophodno da se pročistite od pogrešnih uverenja i rasteretite suvišnih misli i emocija. Ukazaće vam u kojoj životnoj oblasti vam je blokirana energija. Planeta na nekom od stepenova će ukazati kroz koju simboliku je potrebno da preusmerite energiju i na čemu je najvažnije u ovom periodu da radite kako biste postigli siguran napredak. Ako nemate natalnu planetu na nekom od ova tri stepena, pogledajte koje planete vladaju tim tačkama i njihovu trenutnu poziciju na nebu, kao i da li te planete mogu da se povežu sa vašim natalnim horoskopom. One će vam ukazati u kojim poljima života vam se nalaze prioriteti na kojima je potrebno da unesete neophodne promene, kako biste sebi obezbedili neometani put ka uspehu. Obratite pažnju i na to da li ova tri stepena prave nekakve aspekte na natalne planete, jer će vam natalne planete koje su u aspektu sa ovim tačkama pružiti pomoć u rešavanju simbolike na koju ove tri tačke ukazuju. Pozitivni aspekti će vam ukazati na otvorene tokove, dok će izazovni zahtevati od vas adekvatnu akciju u simbolici planete koja je sa datom tačkom u izazovnom aspektu.
Kako stoje stvari sa hronokratorima, Jupiterom i Saturnom, kada su u retrogradnom hodu? Saturn i Jupiter nisu lične planete. Saturnovo retrogradno kretanje se odnosi na simboliku usklađivanja sa vremenom koje je potrebno da bi određena energetska forma sazrela i postala sposobna za samostalno delovanje, tj. kako bi nešto postalo korisno i upotrebljivo. Kada to posmatramo na opštem planu, postaje jasno da vreme nije linearno i da ima drugačija svojstva od onih koja smo usvojili kao znanje o vremenu. Pre svega, da bi se nešto formiralo kao stabilna struktura koja traje u vremenu, često je potrebno da protekne više vremenskih jedinica nego što je predviđeno iz prostog razloga što svaki razvojni proces podrazumeva suočavanje sa preprekama. Kada ne bi bilo prepreka, sve bi se odvijalo mnogo brže. Prepreke podrazumevaju i greške u izgrađivanju stukture. Te greške se obično primete tek kada izgradnja strukture odmakne i uznapreduje. Da bi se pogreške uklonile i ispravile, neophodno je „vratiti se“ u trenutak kada su stvorene, što znači da je potrebno uvideti i razumeti u čemu je greška, šta je dovelo do njenog stvaranja i šta je potrebno nadomestiti da bi se greška ispravila. Saturnov retrogradni period služi upravo uviđanju pogreški, njihovom otklanjanju i nadomeštavanju ispravnim delovima potrebnim za izgradnju stabilnih struktura. To opet podrazumeva izdvajanje dodatnog vremena kako bi sve to moglo da se uklopi u već postojeće tokove i međusobno uskladi. Na ličnom planu je ovo pogodan period za pojedinca da poradi na sopstvenim nedostacima kako bi ojačao svoju strukturu ličnosti. To zahteva ceo jedan proces. Promene u ličnoj strukturi ne mogu da se odrade odjednom, već zahtevaju dodatno vreme. U tu svrhu je neophodno da pojedinac revidira svoje odbrambene mehanizme ličnosti sadržane u simbolici Saturna, kao i da se suoči sa svojim strahovima. Tako će biti u prilici da spozna šta je to što je već svakako svojim prirodnim razvojem prevazišao, a čega se još uvek pridržava u svom ponašanju, jer su ostaci ranijih načina ponašanja, adekvatnih za ranije razvojne stadijume ono što ometa pojedinca da deluje potpuno integrisano i uravnoteženo. To je sve ono u vidu „repova“ koje vučemo za sobom, a koji mogu da se uklone u periodu Saturnovog retrogradnog hoda
slika4

Jupiterovo retrogradno kretanje se odnosi na davanje podrške onome što je u datom trenutku u fazi maksimalnog razvoja i napretka. To se određuje u simbolici znaka i kuće u natalnom horoskopu kroz koju Jupiter tranzitira. Da bi napredak bio podržan kroz simboliku Jupitera, neophodno je prethodno osloboditi se onoga što ograničava napredak, a to su neadekvatni oblici ponašanja koji su pomenuti u Saturnovoj simbolici, kao i preopterećenost ostalim procesima pomenutim u simbolici ličnih planeta. Jupiter i Saturn deluju sinhrono, pa retrogradni Jupiterov hod ostavlja dovoljno prostora za podršku i izgradnju adekvatnih oblika ponašanja, kako na individualnom tako i na opštem planu, koji su neophodni za dalji rast i razvoj pojedinca. Takođe, Jupiterovo retrogradno kretanje služi i kao podrška za pokretanje projekata neophodnih za napredak širih zajednica ljudi. Jupiterova simbolika se odnosi na resurse, pa samim tim i na finansijske tokove kada posmatramo opšti plan. Zbog toga je ciklus retrogradnog Jupitera poželjno posmatrati u svrhu poboljšanja finansijskih tokova i porasta vrednosti onih resursa na koje Jupiter u datom periodu ukazuje. Kada su Saturn i Jupiter retrogradni, značajni su aspekti koje prave sa Suncem, a to su trigoni i opozicije. Posebno je u slučaju Jupitera važan trigon sa Suncem jer daje snažnu podršku napretku onoga što Jupiter simbolizuje. Obratite pažnju na znak koji Jupiter tranzitira i na položaj planete koja vlada tim znakom, a koja je u datom trenutku dispozitor tranzitnom Jupiteru. Dispozitor će vam pojasniti simboliku na koju vam Jupiter u određenom periodu godine koju posmatrate ukazuje, kako biste najefikasnije ostvarili željeni napredak.

slika 5

Kod Saturna je važnija opozicija sa Suncem, jer ukazuje kroz koju simboliku se ostvaruje stabilno stanje strukture koju simbolizuje Saturn. U ovom slučaju obratite pažnju u kojoj kući natalnog horoskopa vam se nalazi ovaj stepen i da li se na njemu nalazi neka planeta. Takođe, obratite pažnju i na položaj planete koja vlada znakom kojim tranzitira Saturn, u detaljnijoj analizi onoga što treba da se ispravi i prevaziđe, a što zahteva duži vremenski proces. Uputstva kako postupati da biste izbegli neprijatna iznenađenja, a koja sam ovde opisao, primenite i posmatrajte kako vas priroda i Univerzum uvek nepogrešivo vode ispravnim putem.

astrolog-igor-pavlukovićPripremio:

Astrolog Igor Pavluković,
Astrosymbolica.com
Kontakt: tel. +381 63 532 779, email: soulnavigo@gmail.com